อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์
   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
+เงินกู้สามัญ 5.50
+เงินกู้ฉุกเฉิน / ATM 6.25
+เงินกู้สวัสดิการ
  เพื่อความมั่นคงฯ
6.50
+เงินกู้พิเศษ 6.50
+เงินกู้เพื่อการศึกษา
  บุตรสมาชิก
6.50
+เงินกู้สวัสดิการ
   เพื่อการศึกษา
6.00
 
หน่วยงานราชการ
ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
   
เลขทะเบียนสมาชิก
เลขทะเบียนสมาชิก 6 หลัก เช่น 000000
รหัสผ่าน
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
   
 
สอบถามรหัสผ่านได้ที่
0-3724-1523,0-3724-2715
 
http://www.sktc-co.org
Email: sakaeotc99@hotmail.com
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
415/3 ถ.สุวรรณศร อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
 โทรศัพท์ 0-3724-1523,0-3724-2715 โทรสาร 0-3724-2724 ,