แบบฟอร์มคำขอกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด จัดทำแบบฟอร์มคำขอกู้เงินแบบต่างๆ ไว้ สามารถ
มาขอรับแบบคำขอกู้ต่างๆ ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หรือคลิกที่ชื่อแบบฟอร์มได้เลยครับ(เฉพาะ
เครื่องที่มีโปรแกรม acrobat ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ)

 
 แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก

 
  แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการ
  แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการบุตรแรกเกิดของสมาชิก
  แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักหนี้
  แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด

แบบใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
            สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกจ่ายให้สมาชิกในแต่ละครั้งที่เข้ารับการรักษาเป็นคน
ไข้ในอัตราคืนละ 200 บาท รวมกันแล้วในแต่ละครั้งไม่เกิน 2,000 บาท


 
คำร้องทั่วไป
            เอกสารคำร้องทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว แจ้งเปลี่ยน
ชื่อนามสกุล แจ้งย้ายหน่วย/สังกัดต่างๆ

 
คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินปกติ
            เป็นแบบฟอร์มเอกสารที่สมาชิกกรอกกู้เงินกู้แบบฉุกเฉินปกติ มีทั้งหมด
จำนวน 3 หน้า

 
หนังสือสัญญาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ ATM
            แบบฟร์อมหนังสือสัญญาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านเครื่อง ATMสมาชิกดาวน์โหลดลงมาทั้งชุดและจัดส่งให้สหกรณ์ฯ จำนวน 6หน้า (ดูขั้นตอนการกดเงินกู้ ATM ได้ที่นี่...)

 แบบคำขอกู้เงินสามัญ
            กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 1,500,000 บาท

 
แบบฟอร์มขอกู้เพื่อการศึกษา
            เป็นแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับเงินกู้เพื่อการศึกษาต่อโดย
สามารถพักชำระต้นได้
คำขอรับเงินกู้เพื่อการศึกษา
            เอกสารกรอกรายละเอียดเพื่อแนบใบเสร็จจากสถาบันการศึกษาเพื่อขอรับ
เงินที่จ่ายค่าการศึกษาจากสกรณ์

 
แบบฟอร์มขอกู้เพื่อการศึกษา

คำขอรับเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร

คำขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกฯ
            เป็นเอกสารคำขอกู้เงินเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คร
ูสระแก้ว จำกัด กรอกรายละเอียดตามแบบฟร์อมและรายละเอียดผู้ค้ำประกันให้
เรียบร้อยจัดส่งสหกรณ์ฯ โปรดอ่านระเบียบและข้อกำหนดในเมนูว่าด้วยระเบียบ
เพื่อความเข้าใจ
คำขอรับเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร
            เอกสารแบบฟร์อมใช้กรอกกรณีขอรับเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรในกรณีได้
รับอนุมัิติแล้วเพื่อขอรับเงินในแต่ละงวด


แบบฟอร์มขอกู้ซื้อคอมพิวเตอร์
              แบบฟอร์มกรอกเพื่อยื่นขอกู้เงินในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สมาชิกสามารถจัดซื้อได้ตามเสปคของเครื่องคอมพิวเตอร์

 
 แบบคำขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อซื้อแอร์

แบบคำขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อซื้อรถจักรยาน

 แบบคำขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์

ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
           เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงงวดชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ สามัญ
เงินกู้พิเศษ จะเพิ่มงวดส่งรายเดือนหรือว่าละลดงวดส่งรายเดือนใช้แบบฟอร์มนี้ครับ

 
แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนค้ำประกัน หนังสือค้ำประกัน
                    เอกสารกรอกรายละเอียดของการค้ำประกันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย
์ครูสระแก้ว

 
แบบฟอร์มการโอนสมาชิก
             เป็นแบบฟอร์มการขอโอนการเป็นสมาชิก

 
แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว
            เป็นแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเพื่อการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด กรอกรายละเอียดและยื่นความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ